ALT – Alanin aminotransferaza
AST – Aspartat aminotransferaza
ALP – Alkalna fosfataza
GGT – Gama glutamil transferaza
AMY – Alfa-amilaza
LH/LDH – Laktat dehidrogenaza
CK – Kreatinin kinaza
LIPAZA – Lipaza